Simon Johnston AB
Mob: 070-485 9735

Gagnef, Sweden

Affärsidé

Simon Johnston AB ska erbjuda tekniska konsulttjänster inom området - vatten- och avloppsdistributionssstem.

Företaget ska vara en samarbetspartner till kommuner och företag.
Arbetet ska bedrivas med hög servicegrad och med tillhandahållande av den senaste och mest tillförlitliga tekniken.

Hög kvalitet, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet ska vara vägledande.

Simon Johnston AB ska arbeta i nätverk tillsammans med andra konsulter för att erbjuda det lilla företagets tillgänglighet och engagemang och det stora företagets kunnande och resurser.

Kvalitets- och miljöpolicy

Simon Johnston AB ska vid varje tillfälle motsvara kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar.

Varje projekt ska leda till ett långsiktigt samarbete med såväl stor som liten kund.
Arbetet ska bygga på att kvalitetssäkra process och produkt med målet att samma typ av avvikelse inte upprepas och att genom förebyggande verksamhet tillse att alltid göra rätt från början.
I projekt ska vi ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med beställare, underentreprenörer och leverantörer.

Simon Johnston AB skall värna om miljön och minimera den negativa påverkan på miljön genom att:

  • Ställa samma krav på våra projektörer, underentreprenörer och övriga leverantörer som ställs på oss själva

  • Uppfylla de i miljöprogrammet angivna målen samt i övrigt arbeta med förebyggande insatser, ständiga förbättringar och följa gällande lagstiftning och normer som verksamheten berörs av